Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Σκύδρας

Αφού έλαβε υπόψιν του:


1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.
2. Την περ. γ΄ και ζ’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010
3. Τις §1, 2, 5, 6 και 7 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν.4071/12 και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται από το σύνολο των αντιδημάρχων, ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012) «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.3852/10»
6. Τη με αρ. 45892/11.8.2010 Υπουργική Απόφαση
7. Το αριθ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας.
8. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 94,95 και 97 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
10. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σκύδρας (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1793 /8 Αυγούστου 2011)
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Σκύδρας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σκύδρας , με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2020 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες του , ως εξής:

Γιακαμόζη Μαρία του Αθανασίου
Μέγα Μιχαήλ του Αλεξάνδρου
Γεραντίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου
Σταματέλο Γεώργιο του Αναστασίου
Τερζίδη Κων/νο του Σόλωνος

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης που αναφέρεται και στις αρμοδιότητες αυτών βρίσκεται εδώ: pdfΟρισμός Αντιδημάρχων