Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευση.

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Δεδομένης της σαφούς οριοθέτησης από το νομοθέτη, η επιτροπή δεν μπορεί να συνεδριάσει για άλλα θέματα πέραν των προαναφερομένων. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010.

 


 

Με την / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας, ως εξής:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται η Δήμαρχος Σκύδρας κα. Ιγνατιάδου Αικατερίνη με αναπληρωτή την Αντιδήμαρχο κα . Γιακαμόζη Μαρία.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας, ορίζεται ως ακολούθως:

Η επιτροπή ορίστηκε με την 143/2014 απόφαση Δ.Σ και η διάρκειά της ορίζεται απο τον 9/2014 εώς και τον 3/2017. Τα μέλη της επιτροπής είναι τα παρακάτω:

pdfΜΕΛΗ