Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ο Δήμος Σκύδρας λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, καταρτίζει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο θα περάσει από έλεγχο από τον ελεγκτή νομιμότητας. Το Επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα συντάχθηκε με γνώμονα την προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση, με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων, των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των επιχειρήσεών τους, με παράλληλη εξειδίκευση δράσεων της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Για να μπορέσει ο Δήμος Σκύδρας να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει  τις δράσεις του στο εύρος όλων των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του, οφείλει να εξειδικεύσει και να προσαρμόσει τις στρατηγικές και αναπτυξιακές προτεραιότητές του, σε ετήσια βάση συνδέοντάς τις, με τις τρέχουσες εξελίξεις και με τις δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου αποτελεί μια ουσιαστική και πολύτιμη καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του οργανισμού των υπηρεσιών του Δήμου. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, αποτυπώνεται με ακρίβεια η δουλειά της κάθε υπηρεσίας, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι ανάγκες, να κοστολογηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να διαπιστωθεί τελικά αν ο Δήμος, μπορεί να ανταπεξέλθει στο έργο που σχεδιάζει η διοίκηση κάθε φορά και στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2013, συνοδεύει το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Για την ακρίβεια, το Ετήσιο πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού όπου γίνεται αποτελεσματικότερη η αποτύπωση του ύψους και των ειδών των δαπανών καθώς και των λειτουργιών και υπηρεσιών που εκτελεί και παρέχει ο Δήμος Σκύδρας.

 

 pdfΕτήσιο Πρόγραμμα Δράσης