Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Ο Πρόεδρος
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔήμουΣκύδρας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6. Την αριθμ.26/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει

Σην πλήρωση μίας (1) θέσεως εθελοντή-τριας σχολικού τροχονόμου στη Σ.Κ. Μαυροβουνίου , για το σχολικό έτος 2018-19

pdfΠροκήρυξη